bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Data publikacji: 31.03.2022

Deklaracja dostępności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kozaczuk oraz Katarzyna Przybylska, koordynator@powzgorzelec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 77 54 964 wew. 182. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszą żądnie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba Powiatowego Ośrodka Wsparcia Typ A w Zgorzelcu, znajduje się w budynku DPS ,,Ostoja” i jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.
Z prawej strony głównego wejścia do DPS „Ostoja”, znajduje się brama wjazdowa, która umożliwia wejście do siedziby POW. Główne wejście dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy którym znajduje się dzwonek. Po usłyszeniu sygnału dzwonka pracownik POW otwiera drzwi i kieruje osobę niepełnosprawną w konkretne miejsce.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na korytarzu zamontowane są poręcze. Do wszystkich pomieszczeń w POW wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych wchodzi się z głównego korytarza.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W POW nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej. Na korytarzu i schodach oraz w toalecie zamontowane są poręcze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

POW ma możliwość korzystania z miejsca parkingowego dla samochodów osób niepełnosprawnych, który znajduje się przed budynkiem DPS, obok bramy wjazdowej po prawej stronie, wyznaczone są dwa miejsca parkingowe.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.


Pozostałe informacje


Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej można:
• złożyć osobiście w siedzibie POW,
• wysłać pocztą na adres: Powiatowy Ośrodek Wsparcia Typ A ul. Pułaskiego 11-13, 59-900 Zgorzelec,
• wysłać drogą elektroniczną na adres: koordynator@powzgorzelec.pl


Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
• dane kontaktowe wnioskodawcy,
• wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,
• wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
• wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności można pobrać tutaj....

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.


Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.
W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.


Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Raport dostępnościOpublikował: Przemysław Słotwiński
Publikacja dnia: 01.04.2022
Podpisał: Przemysław Słotwiński
Dokument z dnia: 31.03.2021
Dokument oglądany razy: 104